古诗中秋月拼音版(明月几时有把酒问青天注音版)


本文目录

中秋李朴注音版

hào pò dānɡ kōnɡ bǎo jìnɡ shēnɡ, yún jiān xiān lài jì wú shēnɡ;皓魄当空宝镜升,云间仙籁寂?声。

pínɡ fēn qiū sè yì lún mǎn , chánɡ bàn yún qú qiān lǐ mínɡ;平分秋??轮满,长伴云衢千?明。

jiǎo tù kōnɡ cónɡ xián wài luò , yāo má xiū xiànɡ yǎn qián shēnɡ;狡兔空从弦外落,妖蟆休向眼前?。

línɡ chá nǐ yuē tónɡ xié shǒu ,ɡènɡ dài yín hé chè dǐ qīnɡ。灵槎拟约同携?,更待银河彻底清。

水调歌头全文带拼音

苏轼的中秋水调歌头(拼音版)

shuǐ diào gē tóu (sū shì)  \u007f

水 调 歌 头 苏 轼

bǐng chén zhōng qiū ,huān yǐn dá dàn ,dà zuì ,zuò cǐ piān

\u007f丙 辰 中 秋 , 欢 饮 达 旦 ,大 醉 ,作 此 篇  ,

jiān huái zǐ yóu 。  ,

兼 怀 子 由 。

míng yuè jǐ shí yǒu ,bǎ jiǔ wèn qīng tiān 。

明 月 几 时 有 ,把 酒 问 青 天 。

bù zhī tiān shàng gōng què ,jīn xī shì hé nián ?

不 知 天 上 宫 阙 ,今 夕 是 何 年 ?

wǒ yù chéng fēng guī qù ,yòu kǒng qióng lóu yù yǔ

我 欲 乘 风 归 去 ,又 恐 琼 楼 玉 宇,

gāo chù bù shèng hán 。

高 处 不 胜 寒 。

qǐ wǔ nòng qīng yǐng ,hé sì zài rén jiān !

起 舞 弄 清 影 ,何 似 在 人 间 !

zhuǎn zhū gé ,dī qǐ hù ,zhào wú mián 。

转 朱 阁 ,低 绮 户 , 照 无 眠 。

bù yīng yǒu hèn ,hé shì cháng xiàng bié shí yuán ?

不 应 有 恨 ,何 事 长 向 别 时 圆 ?  \u007f

rén yǒu bēi huān lí hé ,yuè yǒu yīn qíng yuán quē

人 有 悲 欢 离 合 ,月 有 阴 晴 圆 缺,

cǐ shì gǔ nán quán 。

此 事 古 难 全 。

dàn yuàn rén cháng jiǔ ,qiān lǐ gòng chán juān 。

但 愿 人 长 久 , 千 里 共 婵 娟 。

明月几时有把酒问青天注音版

bǐng chén zhōng qiū , huān yǐn dá dàn , dà zuì , zuò cǐ piān , jiān huái zǐ yóu 。

丙辰中秋,欢饮达旦,大醉,作此篇,兼怀子由。

míng yuè jǐ shí yǒu ? bǎ jiǔ wèn qīng tiān 。

明月几时有?把酒问青天。

bù zhī tiān shàng gōng què , jīn xī shì hé nián 。

不知天上宫阙,今夕是何年。

wǒ yù chéng fēng guī qù , yòu kǒng qióng lóu yù yǔ , gāo chù bù shēng hán 。

我欲乘风归去,又恐琼楼玉宇,高处不胜寒。

qǐ wǔ nòng qīng yǐng , hé sì zài rén jiān ?

起舞弄清影,何似在人间?

zhuǎn zhū gé , dī qǐ hù , zhào wú mián 。

转朱阁,低绮户,照无眠。

bù yīng yǒu hèn , hé shì cháng xiàng bié shí yuán ?

不应有恨,何事长向别时圆?

rén yǒu bēi huān lí hé , yuè yǒu yīn qíng yuán quē , cǐ shì gǔ nán quán 。

人有悲欢离合,月有阴晴圆缺,此事古难全。

dàn yuàn rén cháng jiǔ , qiān lǐ gòng chán juān 。

但愿人长久,千里共婵娟。

一剪梅中秋无月辛弃疾注音

一剪梅·中秋无月

yì duì zhōng qiū dān guì cóng , huā yě bēi zhōng , yuè yě bēi zhōng 。 jīn xiāo lóu shàng yī zūn tóng , yún shī shā chuāng , yǔ shī shā chuāng 。 ( yuè yě bēi zhōng yī zuò : yuè zài bēi zhōng )

忆对中秋丹桂丛,花也杯中,月也杯中。今宵楼上一尊同,云湿纱窗,雨湿纱窗。。(月也杯中 一作:月在杯中)

hún yù chéng fēng wèn huà gōng , lù yě nán tōng , xìn yě nán tōng 。 mǎn táng wéi yǒu zhú huā hóng , gē qiě cóng róng , bēi qiě cóng róng 。浑欲乘风问化工,路也难通,信也难通。满堂唯有烛花红,歌且从容,杯且从容。

中秋月色不常有什么读

中秋月色不常有的拼音字母是zhong qiu yue se bu chang you,这句话的意思是中秋节的月亮是很难得才有的,不是经常就能拥有的,中秋佳节,只有一年一次,所以说人们都非常盼望中秋佳节能够早一点到来,更加希望一年不止一个中秋节,这样我们可以多一点团圆的日子。

水调歌头苏轼明月几时有注音

míng yuè jǐ shí yǒu ? bǎ jiǔ wèn qīng tiān 。

明月几时有?把酒问青天。

bù zhī tiān shàng gōng què , jīn xī shì hé nián 。

不知天上宫阙,今夕是何年。

wǒ yù chéng fēng guī qù , yòu kǒng qióng lóu yù yǔ , gāo chù bù shēng hán 。

我欲乘风归去,又恐琼楼玉宇,高处不胜寒。

qǐ wǔ nòng qīng yǐng , hé sì zài rén jiān ?

起舞弄清影,何似在人间?

zhuǎn zhū gé , dī qǐ hù , zhào wú mián 。

转朱阁,低绮户,照无眠。

bù yīng yǒu hèn , hé shì cháng xiàng bié shí yuán ?

不应有恨,何事长向别时圆?

rén yǒu bēi huān lí hé , yuè yǒu yīn qíng yuán quē , cǐ shì gǔ nán quán 。

人有悲欢离合,月有阴晴圆缺,此事古难全。

dàn yuàn rén cháng jiǔ , qiān lǐ gòng chán juān 。

但愿人长久,千里共婵娟。

水调歌头·明月几时有翻译:

丙辰年的中秋节,高兴地喝酒直到第二天早晨,喝到大醉,写了这首词,同时思念弟弟苏辙。

明月从什么时候才开始出现的?我端起酒杯遥问苍天。不知道在天上的宫殿,何年何月。我想要乘御清风回到天上,又恐怕在美玉砌成的楼宇,受不住高耸九天的寒冷。翩翩起舞玩赏着月下清影,哪像是在人间。

月儿转过朱红色的楼阁,低低地挂在雕花的窗户上,照着没有睡意的自己。明月不该对人们有什么怨恨吧,为什么偏在人们离别时才圆呢?人有悲欢离合的变迁,月有阴晴圆缺的转换,这种事自古来难以周全。只希望这世上所有人的亲人能平安健康,即便相隔千里,也能共享这美好的月光。

水调歌头·明月几时有赏析:

此词是中秋望月怀人之作,表达了对胞弟苏辙的无限怀念。皓月当空中秋月圆之夜,苏东坡对月欢饮,情之所至,写下了这首脍炙人口的佳作。尽管人间有缺憾、有离别、有寥落、有孤独,但在东坡先生眼中,能生活在月光照耀下的世界,和天涯相隔的亲人共赏一轮明月也是一种安慰。

水调歌头注音版原文

míng yuè jǐ shí yǒu ?bǎ jiǔ wèn qīng tiān 。

明月几时有?把酒问青天。

bú zhī tiān shàng gōng què ,jīn xī shì hé nián 。

不知天上宫阙,今夕是何年。

míng yuè jǐ shí yǒu ?bǎ jiǔ wèn qīng tiān 。

明月几时有?把酒问青天。

bú zhī tiān shàng gōng què ,jīn xī shì hé nián 。

不知天上宫阙,今夕是何年。

wǒ yù chéng fēng guī qù ,yòu kǒng qióng lóu yù yǔ ,

我欲乘风归去,又恐琼楼玉宇,

gāo chù bú shēng hán 。qǐ wǔ nòng qīng yǐng ,hé sì zài rén jiān 。

高处不胜寒。起舞弄清影,何似在人间。

zhuǎn zhū gé ,dī qǐ hù ,zhào wú mián 。

转朱阁,低绮户,照无眠。

bú yīng yǒu hèn ,hé shì cháng xiàng bié shí yuán ?

不应有恨,何事长向别时圆?

rén yǒu bēi huān lí hé ,yuè yǒu yīn qíng yuán quē ,

人有悲欢离合,月有阴晴圆缺,

cǐ shì gǔ nán quán 。dàn yuàn rén cháng jiǔ ,qiān lǐ gòng chán juān 。

此事古难全。但愿人长久,千里共婵娟。

中秋唐司空图注音版

xián yín qiū jǐng wài , wàn shì jué yōu yōu 。

闲吟秋景外,万事觉悠悠。

cǐ yè ruò wú yuè , yī nián xū guò qiū 。

此夜若无月,一年虚过秋。

司空图中秋翻译:

闲暇之余漫步在秋天的夜色中低声吟唱,总觉得心里空虚郁闷、心里惴惴不安。

今天晚上如果再没有圆满的月亮,今年的秋天就算是虚度光阴了。

……【查看更多】

版权声明:本文内容由互联网用户贡献,该文观点仅代表作者本人。本站不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现有侵权/违规的内容, 联系QQ:1016913128本站将立刻清除。